Όροι διαγωνισμού

Η εταιρεία «PARALOT MEDIA & MARKETING LIMITED», που εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 357, Τ.Κ. 152 31, με Α.Φ.Μ. 997279588, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής «η Διοργανώτρια»), και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα sdna.gr, με τη συνεργασία της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ»), που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο 2ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, με αριθμό ΓΕΜΗ 00575801000, Α.Φ.Μ. 094249653, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα ethnos.gr, διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Γίνε Πρόεδρος στη SUPER LEAGUE 2023-24» (στο εξής «ο Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους (στο εξής «οι όροι του Διαγωνισμού»), όπως αυτοί θα είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο gineproedros.net (στο εξής «ο Ιστότοπος»):

1. Ο Διαγωνισμός έχει ημερομηνία έναρξης τις 9/10/2023 και θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση των αγώνων των play off και των play out της σεζόν 2023-24.

2. Κάθε διαγωνιζόμενος κάνει σύνδεση (αν είναι παλαιός χρήστης) ή εγγραφή (αν είναι νέος χρήστης) στον Ιστότοπο gineproedros.net κι αφού συμπληρώσει τη φόρμα με τα ακριβή και πλήρη στοιχεία του, που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι δεκτή και έγκυρη η συμμετοχή, δημιουργεί την ομάδα του.

3. Τα ονόματα των ομάδων δεν πρέπει να είναι προσβλητικού ή μειωτικού χαρακτήρα ή να εμπεριέχουν οποιονδήποτε αρνητικό χαρακτηρισμό. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο η συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό ακυρώνεται από τη Διοργανώτρια.

4. Τυχόν εκπρόθεσμες εγγραφές-συμμετοχές-δηλώσεις ομάδων θα ακυρώνουν συνολικά τη συμμετοχή του χρήστη στον Διαγωνισμό.

5. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό με όσες ομάδες επιθυμεί (μια συμμετοχή ανά email). Ωστόσο, δικαιούται να κερδίσει μόνο ένα δώρο. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος κερδίσει περισσότερα του ενός δώρου, τότε θα αποκομίζει το δώρο που κατακτά η ομάδα του με την υψηλότερη βαθμολογία.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι έγκυρη και θα ακυρώνεται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη της εγκυρότητας της συμμετοχής τους. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώνει τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα δεν συμμορφώνεται με τους όρους του Διαγωνισμού.

7. Σε περίπτωση ισοβαθμιών θα διενεργείται κλήρωση με την παρουσία συμβολαιογράφου σε τόπο και χρόνο που θα γνωστοποιηθούν από τη Διοργανώτρια μέσω του Ιστοτόπου.

8. Τα δώρα είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με άλλα ούτε εξαργυρώνονται με χρήματα (Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα δώρα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, ύστερα από σχετική ανακοίνωση, που θα δημοσιευθεί στον Ιστότοπο). Τα δώρα θα πρέπει να παραληφθούν από τους νικητές το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση των ονομάτων τους. Σε περίπτωση που ο νικητής ζητήσει να του αποσταλούν τα δώρα, τα έξοδα αποστολής και ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης θα βαρύνουν τον νικητή. Σε περίπτωση άρνησης του νικητή να παραλάβει το δώρο ή σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μέχρι τη λήξη του άνω τετραμήνου, το δώρο θα παραμένει στην κυριότητα της Διοργανώτριας. Κάθε άλλη δαπάνη, εάν και εφόσον αυτή απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση των δώρων, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους νικητές και σε καμία περίπτωση τη Διοργανώτρια.

9. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για τη διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση, δημοσίευση, δημόσια ανακοίνωση και εν γένει δημόσια παρουσίαση από τη Διοργανώτρια ή/και τη ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές, των ίδιων, της εικόνας (φωτογραφιών και βίντεο), της φωνής τους, των ονοματεπωνύμων τους, καθώς και τυχόν δηλώσεών τους, ηχογραφημένων ή μη, μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου και κάθε τεχνολογικού μέσου ή μεθόδου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας ή/και της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ. Οι συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες και συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν με κανέναν τρόπο και υπό καμία έννοια την προσωπικότητά τους. Οι νικητές δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή και της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ λόγω της χρήσης των ονομάτων τους, της φωνής τους, της εικόνας τους, ή άλλου στοιχείου που σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο των ανωτέρω παραχωρούμενων από τους συμμετέχοντες στη Διοργανώτρια και στη ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ δικαιωμάτων και αδειών, η Διοργανώτρια και η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ θα έχουν το δικαίωμα να παρέχουν αντίστοιχες άδειες σε οποιονδήποτε τρίτο με τον οποίο συνεργάζονται, με οποιαδήποτε σχέση, αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς.

10. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του, ή η συμμετοχή του δεν είναι έγκυρη, ή δεν συμμορφώνεται με τους όρους του Διαγωνισμού, το δικαίωμά του για απόδοση του δώρου θα χάνεται αυτομάτως, η δε Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη θα φέρει σχετικώς.

11. Οι συμμετέχοντες δίνουν ρητά τη συγκατάθεσή τους με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, όπως η Διοργανώτρια επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα τους στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, βάσει του νόμου (άρθρο 6(1β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) και του σχετικού Εθνικού εφαρμοστικού νόμου. Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιούν οι συμμετέχοντες στη Διοργανώτρια μέσω του Διαγωνισμού, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και του σχετικού εφαρμοστικού νόμου. Οι συμμετέχοντες διατηρούν τα εξής δικαιώματα αναλυτικά:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους: Επειτα από σχετικό αίτημά τους, η Διοργανώτρια θα τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους, που τηρεί.

β) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων τους: Εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά και εγγράφως τη Διοργανώτρια, η τελευταία θα διορθώσει τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν ή θα συμπληρώσει ατελή δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων τους.

γ) Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους, εφόσον δεν συντρέχει νόμιμος λόγος επεξεργασίας ή μετά τη λήξη της περιόδου διακράτησης που αναφέρεται κατωτέρω, στην αδόκητη περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν τα έχει διαγράψει.

δ) Δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.

ε) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους: Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, στην περίπτωση που δεν συντρέχει νόμιμος λόγος επεξεργασίας και στην περίπτωση που δεν επιθυμούν πλέον τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων τους παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής τους.

Η Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα εφαρμόζουν συγκεκριμένες διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Η Διοργανώτρια θα τηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σε αρχείο μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και για το χρονικό διάστημα που αυτός θα διαρκέσει, καθώς και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού. Κατόπιν του χρονικού αυτού διαστήματος, το αρχείο θα διαγραφεί από τη Διοργανώτρια, εκτός εάν η διατήρησή του είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό.

12. Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και μετά την παράδοση του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί τις προϋποθέσεις του όρου 2 των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ανακριβές ή ψευδές.

δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τον νικητή για την παράδοση του δώρου αποβεί άκαρπη.

ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο.

13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, ή/και να αλλάξει τα δώρα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, ύστερα από σχετική ανακοίνωση, που θα δημοσιευθεί στον Ιστότοπο.

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού, τεκμαίρεται, δε, ότι όλοι οι συμμετέχοντες τους έχουν διαβάσει, κατανοήσει και τους γνωρίζουν, όπως οι εν λόγω όροι του Διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στον Ιστότοπο, ή όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν με νεότερη δημοσίευση της Διοργανώτριας μέσω του Ιστότοπου. Επίσης, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική με τον Διαγωνισμό αξίωση ή απαίτηση έναντι της Διοργανώτριας, εκτός από αυτές που απορρέουν από τους δημοσιευμένους όρους του Διαγωνισμού.

15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ οποιουδήποτε συμμετέχοντα και της Διοργανώτριας σχετικά με τον Διαγωνισμό θα διευθετείται φιλικά μεταξύ τους, με βάση την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση που η φιλική διευθέτηση της διαφοράς δεν είναι εφικτή, ως κατά τόπο αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.